Projekat Permano I dobio je građevinsku dozvolu pod brojem : ROP-NSD-36418-CPI-1/2018

Građevinska dozvola Permano doo

Poštovani klijenti,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je projekat “Permano I” dobio građevinsku dozvolu pod brojem “ROP-NSD-36418-CPI-1/2018.

Da bi se uopšte dobila građevinska dozvola prvi uslov je da parcela na kojoj se gradi mora da bude građevinska a nikako parcela koja ima status poljoprivrenog zemljišta. Drugi uslov je da je uknjiženo vlasništvo investitora “1/1”

 

Šta je građevinska dozvola?

 

Građevinska dozvola je dokument na osnovu kojeg se može započeti gradnja građevinskog objekta. Građevinskom dozvolom se utvrđuje da je glavni projekat izrađen u skladu sa svim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevinski objekat na određenoj lokaciji. Izdaje se na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat.

 

Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje gređevinske dozvole:

– dostavi projekat za građevinsku dozvolu

– ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu

– koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom

– platio odgovarajuće administrativne takse.

Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Adresa: Kornelija Stankovića 44

Parcela: 5731/1, K.O. Novi Sad I

Spratnost: P+5+Pk

Namena: Višeporodično stanovanje, stambeno-poslovni objekat

Ukupan bruto stambeni prostor: 6444 m2

Broj stambenih jedinica: 81

Broj poslovnih jedinica: 3

Naselje: Detelinara

Status: U ponudi